around Mt.Fuji (English)

around Mt.Fuji

日本富士山協会 > Mt.Fuji Area Guide Map > Shizuoka > Mine-no-Yukimochi

Mine-no-Yukimochi

峰の雪もち